Правно съобщение

Това е общо поверително и правно известие във връзка с уебсайта на групата АССА АБЛОЙ („ASSA ABLOY“). На този уебсайт АССА АБЛОЙ предоставя онлайн информация. Достъпвайки и използвайки този сайт, вие се съгласявате да бъдете правно обвързани и да спазвате следните условия в настоящото известие за поверителност и правна информация.

Авторско право, Търговски права и условия на ползване

АВТОРСКО ПРАВО, ЗАДАЧИ И СРОК НА УПОТРЕБА

Съдържанието на тази интернет страница („Съдържанието”), включително но не единствено текста, графиката и изображенията, търговските марки, брандовете, логата и софтуера, са защитени от законите за интелектуалната собственост. Собствеността върху съдържанието не се прехвърля към вас или към друг потребител на сайта, а остава собственост на Асса Аблой или трети лица, имащи права на собственост върху публикуваните на сайта материали.

Асса Аблой притежава имената, използвани за дейността на дружеството, както и имената на продуктите и услугите на компанията, които са упоменати на сайта, като тези имена са защитени от законите за интелектуална собственост. Всички търговски марки са собственост на техните съответни притежатели.

Вие имате право да разглеждате, изпращате по имейл, да сваляте или разпечатвате копия от съдържането, но само за ваши лични, нетърговски цели. Неразрешеното използване на съдържанието може да се тълкува като нарушение на законите за авторското право, търговските марки и други закони. Когато изпращате по имейл, сваляте или отпечатвате копия от съдържанието, вие трябва също така да включите всички съобщения за авторски права и други, които са включени в съдържанието, включително уведомления за авторски права, поместени в долната част на страницата.

Съдържанието не може да се възпроизвежда, транскрибира, съхранява в система, откъдето може да бъде извлечено, превеждано на който и да е език или на компютърен език, предавано в каквато и да е форма или чрез каквито и да е средства (електронни, механични, фотографски, записни и други), препродавано или преразпределяно без предварителното писмено съгласие на Асса Аблой. Вие нямате право да продавате или изменяте съдържанието, нито да възпроизвеждате, изобразявате, изпълнявате публично, разпространявате или използвате съдържанието по какъвто и да е начин за публични или търговски цели. Вие не можете да слагате този сайт или каквото и да е негово съдържание в „рамки” и вие приемате да не копирате върху сървър каквато и да е част от този сайт. Допълнително вие приемате да не изобразявате или използвате имена, лога или търговски марки на Асса Аблой под каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Асса Аблой.

Изрично се забранява използването на съдържането върху който и да е друг сайт или в средата на каквато и да е друга компютърна мрежа за каквито и да е цели, макар че можете да давате хиперлинкове в HTML от вашия сайт към този сайт, при спазването на тези условия за ползване. Ние даваме неизключително, ограничено, отменяемо разрешение за даване на линк към този сайт. Вие приемате да не давате линкове към този сайт по такъв начин, че те да бъдат асоциирани с реклама или да изглеждат като одобряващи организация, продукт или услуга. Вие приемате да не публикувате линкове към този сайт на каквито и да сайтове, които могат логично да бъдат възприети като обидни, унизителни, заплашителни, груби или злобни. Асса Аблой си запазва правото да отмени по всяко време това разрешение изцяло или вашето право да ползвате конкретни линкове. Ако Асса Аблой отмени този лиценз, вие приемате да отстраните и деактивирате незабавно всички линкове към този сайт.

Ако използвате съдържанието по начин, който не е изрично позволен от тези срокове и условия, вие може да нарушите законите за авторското право, търговските марки или други закони. Ако случаят е такъв, Асса Аблой автоматично ще отмени разрешението за ползване на сайта и има право да изиска незабавно унищожаване на копията, които сте направили на която и да е част от съдържанието. Всяко право, което не е изрично дадено в тези срокове и условия, е запазено.

Опровержение

Асса Аблой не дава уверения относно резултатите, които са получени от използването или доверяването на този сайт, на съдържащото се или предоставено чрез сайта съдържание. Следователно, използването на този сайт е на ваш собствен риск.

Асса Аблой предоставя този сайт и неговото съдържание и услуги „както е”, без гаранция от какъвто и да е вид, изрична, косвена или по закон. До допустимия от закона обем, Асса Аблой отхвърля всички гаранции, независимо дали изрични или косвени, по закон или други, включително, но без ограничение, косвени гаранции за собственост, търговска годност, ненарушаване на правата на трети лица и годност за конкретна цел. Асса Аблой не дава уверения или гаранции за коректността, надеждността, пълнотата, непрекъснатостта или своевременността на съдържанието, услугите, софтуера, текста, графиката, линковете или комуникациите, които са предоставени върху сайта или чрез неговото ползване. Вие имате отговорността да вземете всички предпазни мерки, които са необходими, за да осигурите, че съдържанието, което получавате от този сайт, е чисто от компютърни вируси или други потенциално разрушителни компютърни кодове.

Асса Аблой или което и да е лице или компания, асоциирани с Асса Аблой, не носят отговорност за щети от какъвто и да е характер, които са резултат от ползване или невъзможност за ползване на сайта или каквото и да е съдържание, услуги или материали, които са предоставени от този сайт или на него („тази защита”). Тази защита включва всички претенции, независимо дали се основават на гаранция, договор, опасни действия, строга отговорност или друга правна теория, дори и ако Асса Аблой е включило възможността за такива щети. Тази защита включва всички загуби, включително но без ограничение: преки, косвени, специални, случайни, следващи, примерни или наказателни; щети, произтичащи от телесна повреда или убийство; пропуснати печалби; щети, които са резултат от изгубени данни или прекъсване в дейността.

Връзки към други сайтове и реклами

Този сайт може да съдържа линкове към сайтове на трети лица. Тези линкове са предоставени единствено за ваше удобство и не представляват одобрение на Асса Аблой по отношение на съдържанието, което е поместено или предоставено от сайтовете на тези трети лица. Настоящият сайт не носи отговорност за съдържанието на сайтовете на трети лица, към които са дадени линкове; също така, настоящият сайт не разглежда, контролира или проследява материалите от сайтовете на трети лица, нито дава каквито и да е уверения относно съдържанието, точността или законността на материалите, съдържащи се в сайтовете на тези трети лица.

Ако решите да посетите сайта на трето лице чрез линк, даден на този сайт, вие трябва да направите това на ваш собствен риск. Използването на сайтове на трети лица се ръководи от сроковете и условията за ползване на сайтовете на тези трети лица, включително тяхната политика за поверителност по отношение на сайта.

Ако този сайт реши да включи реклами на трети лица, рекламите могат да съдържат линкове към други сайтове. Освен ако не е посочено друго, този сайт не дава одобрение на каквито и да е продукти, нито уверения относно съдържанието, точността или законността на материалите, които се съдържат в реклама или са достъпни чрез линк към реклама, поместена на този сайт.